עיריית בת ים
שירותים בקליק
שירות לתושב/ת

סקר נכסים ומדידות מחודשות

מידע בעניין סקר נכסים בתחום השיפוט של עיריית בת-ים

בהתאם להוראת משרד הפנים, מחוייבת עיריית בת-ים, ככל הרשויות המקומיות בישראל, לבצע מדידות לאימות נתוני הנכסים בעיר.

בימים אלה עורכת העירייה סקר נכסים שבתחום שיפוטה, והודעות תיקון שומה מפורטות יחד עם תשריטי המדידה נשלחות לתושבים שבנכסיהם בוצעה מדידה. ככל שנערך סקר בנכס - השטח הרשום בחשבון זה הינו שטח הנכס שנמדד במסגרת הסקר, וכמפורט בתשריט המדידה שנשלח.

השגה על ממצאי המדידה ניתן להגיש בהתאם להנחיות שבהודעת תיקון השומה שנשלחה. למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות למשרדי אגף ההכנסות בשעות קבלת קהל, או באמצעות פניה בכתב.


אם בעקבות המדידה ימצא שחלה הפחתה בחיוב הארנונה, יזוכה חשבונכם בהתאם בחשבון התקופתי הנוכחי, או בחשבון התקופתי הבא. הזיכוי יחושב מחודש מאי 2012, או מיום רישומכם כמחזיקים בנכס, לפי המאוחר מבין השניים.


אם בעקבות המדידה ימצא שחלה הגדלה בחיוב הארנונה, והארנונה השנתית שולמה על ידכם מראש, החיוב בגין ההפרש שבין החיוב השנתי המקורי לבין החיוב בעקבות המדידה מפורט בשובר התזכורת/דרישה המצורף בזה או יפורט בשובר התזכורת הבא.


אולי יעניין אותך גם...