עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

מכרזי העירייה

שנה טובה ומתוקה
אפס תוצאות

מכרזי העירייה

שם המכרז תיאור המכרז תאריך קבצים מצורפים
מכרז פומבי מס' 5/2017

עיריית בת-ים מזמינה בזאת הצעות לתכנונה, מימונה, הקמתה, הפעלתה ואחזקתה של מערכת פניאומטית לפינוי פסולת, אשר בכוונת העירייה להקים בשכונת פארק הים המתוכננת לקום בדרום מערב העיר, על המקרקעין המצויים בתחום תוכניות בי/מק/ 1/410 ו- בי/ 4/450 , הכל כמפורט בתנאי המכרז ומסמכיו.

31/07/2017
מכרז מס' 17/ 6

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח במתחם שצ"פ בתי מלון ביץ' וסאן  - שלב ב'

13/08/2017
ארכיון מכרזי העירייה