עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

מבקר/ת העירייה

מבקר/ת העירייה

כל רשות מקומית מחויבת על פי החוק במינוי מבקר פנימי לעירייה. הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. המבקר יבדוק באם פעולות העירייה נעשו על פי החוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו, רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.
על פי החוק, נתונים לביקורת מבקר העירייה גם המועצה הדתית וכן כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם. כפועל יוצא מכך, עמותות ואגודות ספורט שהעירייה תומכת בתקציבן, נתונות אף הן לביקורת מבקר העירייה.
על פי דרישתו, חובה למסור למבקר כול מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו.
למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכול מאגר מידע ולכול בסיס נתונים הקיים במערכת. כמו כן, קיימת חובה להזמין את המבקר לכול ישיבה של מועצת העירייה או כול ועדה מוועדותיה, והוא רשאי להיות נוכח בהם, על פי שיקול דעתו.
כמתחייב על פי החוק, דוח הביקורת השנתי מוגש אחת לשנה לראש העירייה. הדוח השנתי מובא לדיון בוועדת הביקורת, ולאחר מכן לדיון ולאישור במועצת העירייה. בתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדוח מתפרסם בציבור, ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה וממצאיה של הביקורת בגופים המבוקרים.
מבקר העירייה מקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים שנמצאו ופורסמו בדוחות המבקר.

שימו לב: מבקר העירייה בעיריית בת-ים אינו ממונה על תלונות הציבור. הנושא מופקד בידי מנהל המוקד העירוני ותלונות הציבור. תלונות המגיעות למשרדי המבקר נכללות במאגר המידע, ונעשה בהן שימוש אם וכאשר מתבצעת ביקורת בתחום נשוא התלונה.

פקודת העיריות - מבקר העירייה


מבקרת העירייה – נעמי נעים
טל: 03-5556416
פקס: 03-5556417
כתובת: החשמונאים 27, בת ים

 

סמכויות ותפקידי מבקר/ת העירייה


הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. רשות מקומית מחויבת על פי החוק במינוי מבקר פנימי לעירייה.

תפקידו של המבקר מוגדרים בפקודת העיריות. על פי החוק, המבקר יבדוק באם פעולות העירייה נעשו על פי החוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו, רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.

על פי החוק, נתונים לביקורת מבקר העירייה גם המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

כפועל יוצא מכך, עמותות ואגודות ספורט רבות שהעירייה תומכת בתקציבם, נתונות לביקורת מבקרת העירייה.
המחוקק הסדיר בחוק את דרכי עבודתו ואת השמירה על עצמאותו של המבקר, ובהם: המבקר יקבע את תוכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו. המבקר יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי וועדת הכספים ומועצת העירייה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותו.

על פי דרישתו, חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו.
למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.
כמו כן, קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדת מוועדותיה, והוא רשאי להיות נוכח בהם, על פי שיקול דעתו.
כמתחייב על פי החוק, דוח הביקורת השנתי מוגש אחת לשנה לראש העירייה. הדוח השנתי מובא לדיון בוועדת הביקורת, ולאחר מכן לדיון ואישור במועצת העירייה ובתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדוח מתפרסם בציבור, ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה וממצאיה של הביקורת בגופים המבוקרים.

מבקר העירייה מקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים שהתגלו ופורסמו בדוחות המבקר.
מבקר העירייה אינו ממונה על תלונות הציבור. בעיריית בת ים הנושא מופקד בידי מנהל המוקד העירוני ותלונות הציבור. תלונות המגיעות למשרדי המבקר נכללות במאגר המידע ונעשה בהן שימוש אם וכאשר מתבצעת ביקורת בתחום נשוא התלונה.

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2015

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2014

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2013

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2012

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2011

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2010

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2009

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2008

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2007

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2006

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2005

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2004

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2003

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2002

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2001

דוחות מבקרת העירייה לשנת 2000

אולי יעניין אותך גם...

פעילות העירייה בט' באב

תושבים יקרים, ביום שלישי הקרוב (1.8) או בתאריכו העברי - ט' באב, משרדי העירייה יהיו סגורים לכלל הציבור ולא יהיה מענה בערוצים...

הודעה חשובה לציבור התושבים

הודעה חשובה לציבור התושבים: לאחר השריפה שאירעה השבוע במתחם העירייה, תתחדש קבלת הקהל החל מהיום (יום ג' ה- 15.8.17 בין 16:00-18:00)ומחר...