עיריית בת ים
שירותים בקליק
הנדסה תכנון ובניה

מבנים מסוכנים

בבת-ים קיימים כיום כ – 5,000  מבנים, כאשר רובם נבנו בשנות ה-50 עד שנות ה-70 באיכות ירודה  מחומרים שהיו בנמצא באותה עת. המבנים לא תוחזקו במהלך השנים באופן ראוי, בנוסף לתנאי האקלים המיוחדים המאפיינים עיר השוכנת לחופו של הים התיכון, וכל אלו יחד תרמו לבלאי מואץ .

לאור הסכנה שעלולה להיגרם מאי תחזוקת מבנים ישנים אוכפת עיריית בת ים את חוק העזר העירוני לבת ים (מבנים מסוכנים ) תשמ"ד 1984

החוק מטיל חובות על הגורמים הבאים כמפורט בזה :

מוטלת על בעל בניין החובה להחזיק מבנה שבבעלותו, באופן שמבטיח את שלום המחזיקים, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לבניין.

אם היה לבעל בניין או מחזיק יסוד סביר להניח כי הבניין עלול לסכן את המחזיקים או את הציבור, עליו להודיע על כך מיד למהנדס העירייה .

מהנדס העירייה יבצע בדיקה  מטעמו, בין בגין פניה של תושב או ביוזמתו, במבנים אשר היה יסוד סביר שהם עלולים לסכן את הציבור.

סבור ראש העיר, או מי מטעמו, על פי חו"ד מהנדס, כי בניין עלול לסכן את המחזיקים או את הציבור או את הנכסים הסמוכים, רשאי לדרוש בכתב מבעלי הבניין לבצע עבודות ולנקוט אמצעי זהירות, אשר יפורטו בהודעתו תוך התקופה שתקבע בהודעה. חוו"ד  תסווג את רמת המסוכנות של המבנה בהלימה לממצאים העובדתיים בשטח.

למען הסר ספק, מקום שיקבע בחו"ד של מהנדס אשר תאומץ על ידי מהנדס העירייה כי דרגת המסוכנות של המבנה חמורה מאוד עד כדי סכנת התמוטטות  מידית או מהנדס העירייה לצוות על פינוי  המבנה המסוכן ולגבות הוצאות הפינוי מבעלי הבניין.

חובה על בעלי הבניין שקבלו את ההכרזה על המבנה כמסוכן לתקן את הליקויים על חשבונם באופן שלא יסכן את הציבור .

לפיכך מחייבת הרשות את בעלי הבניין לתקן את הליקויים המפורטים בהכרזה בליווי מהנדס בניין.

לא בצעו בעלי הבניין את שהוטל עליהם בהכרזה על המבנה כמסוכן, יוגש נגדם כתב אישום פלילי, על כל המשתמע מכך .

הסרת ההכרזה על המסוכנות תתבצע בתנאים הבאים :

  • ביצוע כל העבודות המפורטות בהכרזה
  • בליווי מהנדס מבנים בעל רישיון תקף מטעם הבעלים ,
  • מסירת הצהרה של המהנדס אשר ליווה את התהליך המעיד כי אכן מולאו כל דרישות מהנדס העירייה כפי שהופיעו בהכרזה
  • לאחר מילוי כל התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (א-ג) תתבצע ובדיקה נוספת של מהנדס מטעם מהנדס העירייה .
  • מקום שתוקנו כל הליקויים תוסר המסוכנות בהכרזה נוספת חתומה על ידי מהנדס העירייה . 

בעלי הבניין רשאים לבחור  ולתקן את הליקויים בליווי מהנדס בניין מטעמם באופן עצמאי או באמצעות "האגודה לתרבות הדיור" בטלפון: 03-5080025 שלוחה 1.

לנוחיותכם/ן המסמכים הבאים :

·       חוק העזר לבת ים (מבנים מסוכנים) תשמ"ד 1984

·       נוסח ההצהרה של המהנדס מטעם בעלי הבניין על סיום ביצוע העבודות להסרת המסוכנות.

 

 

 

אולי יעניין אותך גם...