עיריית בת ים
שירותים בקליק
שירות לתושב/ת

אגרות והיטלי בנייה

שנה טובה ומתוקה

אגרות והיטלי בנייה
המידע באתר הינו כלי עזר להבנת הנושא והוא לא מחליף את תקנות התכנון והבנייה. כל המידע להלן כפוף לשינויים בחוקים בתקנות ובהוראות כפי שנעשים מפעם לפעם. החוקים והתקנות המחייבים הם אלה שבתוקף במועד הקובע עפ"י דין ועל כן מומלץ להתעדכן בחוקים והתקנות.

בתהליך הוצאת היתר הבניה נדרשים המבקשים בין היתר לשלם תשלומים מכמה סוגים:

1. אגרות בניה - אגרות הבנייה נגבות מכוח תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 ובהתאם לכללים המפורטים בהן.

2. היטלי פיתוח: היטלי הפיתוח נגבים מכוח חוקי העזר העירוניים למימון תשתיות עירוניות (כבישים, מדרכות, ביוב, מים וכדו'). בבניין מגורים חיוב ההיטל הוא לפי השטח במ"ר. ולמטרות אחרות החיוב הוא לפי נפח (מ"ק). החיוב בהיטלי הפיתוח הוא לכל השטחים המבונים המבוקשים בהיתר, כולל מרפסות פתוחות ומרפסות גג.

3. היטל השבחה: היטל השבחה הוא היטל שנקבע בחוק התכנון והבניה והוא מחושב כחלק מעליית שוויים של מקרקעין בעקבות אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה. הסכום נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס על פי תיקון 84 לחוק - ניתן להגיש השגה על שומת הועדה, תוך 45 יום מקבלתה.

אולי יעניין אותך גם...